2019-bắt buộc nghề nghiệp bảo hiểm nội dung

Từ 2017 nhập vào lực lượng của nhân viên y tế nghề nghiệp bảo hiểm đã bắt buộc, điều này sẽ có được và ACE bảo hiểm cho các thành viên như một truyền thông cầu, và năm này phần cá nhân của những bảo hiểm bắt buộc vào 1 ngày 31 tập trung số bảo hiểm được bảo hiểm. Là thành viên quan tâm đến sự nghiệp của mình mạnh mẽ bảo lãnh, 可电邮至mcphaso@gmail.com vấn.

Translated by Yandex.Translate and Global Translator

Bố rất thành công trong

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Cần thiết trường được đánh dấu như là *