Mới, trên đỉnh đồi bệnh viện toa thuốc cung cấp thỏa thuận cuộc họp báo

Vào thứ sáu, trên đỉnh đồi bệnh viện cho mỗi giao Thức hội Nghị dược phẩm, trong đó có quy định mới sẽ được trong ngày này năm, khi theo đuổi

Mới, trên đỉnh đồi bệnh viện toa thuốc cung cấp hiệp định hướng dẫn sẽ tập trung vào những điều sau đây:

1 số. Giao thức thuốc muốn cài đặt mạng mới đường và kế hoạch.
2 nơi. Mạng yêu cầu của các ứng dụng cố định, các địa chỉ(địa chỉ IP)
3 nơi. Yêu cầu một máy tính đến các Sở y tế đến cài đặt các ứng dụng phần mềm.
4 số. Sử dụng sức khỏe nhân viên cơ quan đến cài đặt.
5 số. Phần mềm là trách nhiệm cho ghi lại vụ tổ chức cán của thuốc vào và các văn số và gửi các số đăng ký là để quét các vụ tổ chức cán trên các toa thanh mã.
6 số. Như các nhà thuốc trong giao vụ tổ chức cán thuốc trên một loại thuốc duy nhất, tìm thấy các con số không đủ và không phân phối số tiền còn lại trong vòng bảy ngày.
7 số. Giao thức thuốc vào giờ mở phải có một người giám sát hoặc kỹ thuật viên khi các giá trị.
8 nơi. Buổi tối-trong Văn phòng của giao Thức thuốc cần hai nhân viên của vụ tổ chức cán quy định được xây dựng và xác định.
9 số. Thỏa thuận của các nhà thuốc có thể không để bất kỳ hình thức của giảm giá để thu hút bệnh nhân.
10 số. Ở trên nội dung của các hoàn thiện, nhưng cuối cùng là đỉnh cao của bệnh viện giải thích sẽ được ưu tiên.

Translated by Yandex.Translate and Global Translator

Bố rất thành công trong

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Cần thiết trường được đánh dấu như là *