Chính phủ Macau công bố sơ suất y tế Hành động và các hành chính quy định

Chính Phủ của các vấn đề mới nhất của Báo đã công bố việc sơ suất y tế hành động liên quan hành chính nội dung hơn, đó là

Số 3/2017 số hành chính quy định: sơ suất y tế kiểm tra cho ủy Ban.
4/2017 số hành chính quy định: y tế chấp Hòa giải trung Tâm.
5/2017 số hành chính quy định: sự chăm sóc chuyên nghiệp trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc.
Số 45/2017 Điều Hành Để Không.: sự chấp thuận của sự chăm sóc chuyên nghiệp trách nhiệm bắt buộc bảo hiểm và điều kiện.
Số 46/2017 Điều Hành Để Không.: chấp thuận của chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc Thống nhất mật thiết kế.
27/2017 số của Giám đốc điều Hành được chấp thuận để cung cấp hồ sơ y tế sao chép phí cap bảng.
28/2017 số của Giám đốc điều Hành hướng dẫn: quyết toán của các ứng dụng bài kiểm tra phí.

 

Các cáo Số 8, bộ đầu tiên Bổ sung

Translated by Yandex.Translate and Global Translator

Bố rất thành công trong

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Cần thiết trường được đánh dấu như là *